Podmínky ochrany osobních údajů aplikace Finanční kalkulačky

1) Základní ustanovení
a) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Tomáš Pětivoký, IČ 44448490 se sídlem Heřmanova 1099, Hradec Králové, Česká republika (dále jen: „správce“).
b) Kontaktní údaje správce jsou adresa:, Heřmanova 1099, 500 02 Hradec Králové, Česká republika email: info@vypocet.cz
c) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například email, lokační údaje, inzertní identifikátor, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
a) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a
b) Správce zpracovává pro dále uvedený účel Váš inzertní identifikátor, síťový identifikátor a lokační údaje
3) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
a) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
i) Váš souhlas se sbíráním inzertních a síťových identifikátorů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
ii) Důsledkem neposkytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů tam, kde je zákonným důvodem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, je, že osobní údaje, které měly být zpracovávány na základě souhlasu, nebudou zpracovávány.
b) Účelem zpracování osobních údajů je
i) zveřejňování údajů o průměrné vypočtené mzdě v jednotlivých měsících souhrnně za kraje a celou ČR
ii) měření návštěvnosti mobilní aplikace, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení mobilních aplikací
iii) ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR, a to na základě sbírání údajů síťových identifikátorů.
4) Doba uchovávání údajů
a) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely měření návštěvnosti mobilní aplikace, cílení reklamy a zveřejňování údajů o vypočtené průměrné mzdě, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
b) po uplynutí doby 1 roku od uložení, správce osobní údaje vymaže.
5) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
a) příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující provozování služby (například poskytovatel hostingu serverů správce)
b) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
6) Vaše práva
a) Za podmínek stanovených v GDPR máte
i) právo vzít zpět souhlas k užívání inzertního identifikátoru pro cílení reklamy pomocí vypnutí cílení reklam na stránce https://adssettings.google.com
ii) odebrat aplikaci Finanční kalkulačky oprávnění získávat polohu v nastavení Informací o aplikaci v telefonu nebo tabletu
iii) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
iv) právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
v) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
vi) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
vii) právo odvolat souhlas se zpracováním (tento postup se neuplatní u práva vzít zpět souhlas – viz výše), a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodě 1. výše těchto podmínek (Základní ustanovení).
b) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
7) Podmínky zabezpečení osobních údajů
a) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
b) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
c) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
8) Závěrečná ustanovení
a) Využíváním aplikace Finanční kalkulačky potvrzujete, že souhlasíte, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
b) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní v aplikaci a na svých internetových stránkách. Subjekt údajů má právo vyjádřit nesouhlas se změnou podmínek, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodě 1. výše těchto podmínek (Základní ustanovení).
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.9.2018.